Skip to main content

Available Inventory - Copper

Material Shape Dimension (mm)
Copper Beryllium / Cu-Be Rod Ø 12, Ø 20
Copper SF-Cu Rod Ø 11, Ø 12, Ø 15